قیمت چسب 123 ثناباند (تومان)

تاریخ قیمت
1401/2/1 55000
1401/3/1 55500
1401/4/1 56000
1401/5/1 56500
1401/6/1 56500
1401/7/1 57500
1401/8/1 58500
1401/9/1 59000
1401/10/1 60000
1401/11/1 75000
1402/1/1 86000
1402/2/1 86900(قیمت روز)

 

با توجه به آخرین تغییرات قیمت چسب یک دو سه ثناباند و تغییرات ارز، قیمت چسب ثناباند روند افزایشی داشته است و از 86000 تومان به 86900 تومان رسیده است.

 

قیمت ثناباند